phahee coffee กาแฟผาฮี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟผาฮี้ สั่งซื้อเมล็ดกาแฟภาคเหนือ เมล็ดกาแฟคั่วภาคเหนือ ขายเมล็ดกาแฟภาคเหนือ ขายเมล็ดกาแฟเชียงราย กาแฟผาฮี้เชียงราย กาแฟดอยตุงเชียงราย ไร่กาแฟเชียงราย ไร่กาแฟภาคเหนือ ขายเมล็ดกาแฟดอยตุง ขายเมล็ดกาแฟผาฮี้เชียงราย ขายสารกาแฟเชียงราย ดอยผาฮี้เชียงราย

ข้อมูลสารกาแฟ

PDFพิมพ์อีเมล


ราคา ติดต่อ 089 431 7479


วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2021 เวลา 02:45 น.